طراحی و بكارگیری كیبورد فارسی مستقل از سیستم عامل

     22 دقیقه      ممدوو بابائی

چكیده

در این مقاله اقدام به طراحی و پیاده سازی كیبورد فارسی مستقل از سیستم عامل با قابلیت به كارگیری به صورت مجزا برای هر یك از آیتم های فرم موردنظر می پردازیم.

همچنین كد موردنظر به صورت تابعی جهت بكارگیری آسان تر ارائه خواهد شد.

[ادامه مطلب...]