آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #PahlaviRepresentsIranians

     4 دقیقه      ممدوو بابائی

گراف‌ طوفان توییتری #PahlaviRepresentsIranians آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف‌ طوفان توییتری #PahlaviRepresentsIranians آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

جهت اطلاع از جزئیات و دریافت گراف‌ با کیفیت آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #PahlaviRepresentsIranians به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

[ادامه مطلب...]

آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #DemsAffairWithAyatollahs

     4 دقیقه      ممدوو بابائی

گراف‌ طوفان توییتری #DemsAffairWithAyatollahs آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف‌ طوفان توییتری #DemsAffairWithAyatollahs آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

جهت اطلاع از جزئیات و دریافت گراف‌ با کیفیت آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #DemsAffairWithAyatollahs به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

[ادامه مطلب...]

آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #NancyPelosiFakeNews

     4 دقیقه      ممدوو بابائی

گراف‌ طوفان توییتری #NancyPelosiFakeNews آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف‌ طوفان توییتری #NancyPelosiFakeNews آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

جهت اطلاع از جزئیات و دریافت گراف‌ با کیفیت آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #NancyPelosiFakeNews به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

[ادامه مطلب...]

آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #IraniansDetestSoleimani

     4 دقیقه      ممدوو بابائی

گراف‌ طوفان توییتری #IraniansDetestSoleimani آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف‌ طوفان توییتری #IraniansDetestSoleimani آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

جهت اطلاع از جزئیات و دریافت گراف‌ با کیفیت آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #IraniansDetestSoleimani به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

[ادامه مطلب...]

آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #TnxPOTUS4Soleimani

     4 دقیقه      ممدوو بابائی

گراف‌ طوفان توییتری #TnxPOTUS4Soleimani آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف‌ طوفان توییتری #TnxPOTUS4Soleimani آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

جهت اطلاع از جزئیات و دریافت گراف‌ با کیفیت آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #TnxPOTUS4Soleimani به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

[ادامه مطلب...]

آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #HolocaustByKhamenei

     4 دقیقه      ممدوو بابائی

گراف‌ طوفان توییتری #HolocaustByKhamenei آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف‌ طوفان توییتری #HolocaustByKhamenei آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

جهت اطلاع از جزئیات و دریافت گراف‌ با کیفیت آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #HolocaustByKhamenei به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

[ادامه مطلب...]

آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #وعده_ما_پنجم_دی

     4 دقیقه      ممدوو بابائی

گراف‌ طوفان توییتری #وعده_ما_پنجم_دی آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف‌ طوفان توییتری #وعده_ما_پنجم_دی آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

جهت اطلاع از جزئیات و دریافت گراف‌ با کیفیت آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #وعده_ما_پنجم_دی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

[ادامه مطلب...]

آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #1Min4Iran

     4 دقیقه      ممدوو بابائی

گراف‌ طوفان توییتری #1Min4Iran آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف‌ طوفان توییتری #1Min4Iran آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

جهت اطلاع از جزئیات و دریافت گراف‌ با کیفیت آنالیز طوفان توییتری و شبکه هشتگ #1Min4Iran به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

[ادامه مطلب...]